De stimuleringsregeling woningbouw - subsidie woningbouw - De inzet van de subsidie is bedoeld om de teruggang in de bouwproductie door de economische crisis en terugval van werkgelegenheid te beperken.
 De subsidie is bedoeld om geplande woningbouwprojecten, die door de economische crisis stil dreigen te vallen, alsnog dit jaar te starten. Dat betekent dat bij diverse projecten de eerste paal nog voor 1 januari 2010 de grond ingaat.

`Monitor subsidie woningbouw`  -  21-08-2009  -  Bouwondernemers in Nederland vinden het belangrijk dat de 100 miljoen euro die minister Van der Laan vorige week heeft verdeeld onder 15 000 door de crisis stilgevallen nieuwbouwwoningen daadwerkelijk effect heeft op de bouwproductie.

Woningbouw, subsidie  -  In het kader van stads- en dorpsvernieuwing kan door projectontwikkelaars of woninginstellingen subsidie worden verkregen voor het realiseren van woningen op herstructureringslocaties. Het budget dat hiervoor staat wordt echter niet meer aangevuld, omdat deze regeling is ondergebracht bij de wet investering stedelijke vernieuwing.


Woningbouw subsidie
De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is onderdeel van het pakket crisismaatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009. Voor woningbouwprojecten is in totaal maximaal 395 miljoen euro gereserveerd. Na deze eerste tranche van 100 miljoen euro volgen later nog twee rondes waar gemeenten aanvragen voor kunnen indienen. De tweede ronde volgt waarschijnlijk dit najaar voorzien.


25 maart 2009
Duurzaam bouwen vormt hart groen crisispakket
De ministers Cramer (Ruimte en Milieu) en Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) zijn positief over het door de coalitie bereikte akkoord over de aanpak van de economische crisis. Cramer spreekt van ’het meest groene plan uit de Nederlandse geschiedenis’. Volgens Van der Laan maakt het kabinet een prachtige vierslag: ‘behoud van banen in de bouw, energiebesparing van woningen en het op gang houden van de woningbouw en wijkenaanpak.’
'Het kabinet investeert fors in de duurzame economie. Met de plannen voor de isolatie van woningen, scholen en zorginstellingen wordt een hele grote energiebesparing gerealiseerd’, aldus Van der Laan. 'Dat is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor al die tienduizenden werknemers in de bouw, die nu onzeker zijn over hun werk. En als het werk gedaan is, merken huurders de energiebesparing in de portemonnee. Daarnaast investeert het kabinet nog eens bijna 400 miljoen in nieuwbouwprojecten in de binnensteden, herstructureren van oude wijken en het opknappen van openbare ruimten.’
Groene revolutie
Cramer is trots op van 'het massieve stimuleringspakket' voor duurzame energie. 'Met de extra windturbines op de Noordzee kunnen zeker een kwart miljoen huishoudens van schone energie worden voorzien. Daarmee zet het kabinet een reuzenstap op weg naar een duurzame energievoorziening.' Het nieuwe, uitgebreide systeem voor de financiering van duurzame energie is 'een ware groene revolutie' in de ogen van Cramer.
'Tot in de verre toekomst bieden we bedrijven nu investeringszekerheid voor duurzame energie. Zij kunnen nu met een gerust hart in windmolens, zonnepanelen, biogasinstallaties en bodemenergie stappen.' Bijkomend voordeel is dat binnenkort duurzaam gewonnen stroom voorrang krijgt op het elektriciteitsnet. 'Als het hard waait, moeten de kolencentrales uit'.
Uitwerking
Voor de ministers Cramer en Van der Laan begint het werk nu pas echt. De komende tijd zullen ze samen met provincies, gemeenten, woningcorporaties en brancheorganisaties werken aan de uitwerking van het akkoord. 'En we hebben echt iets te bieden,' zegt Van der Laan. 'Als iedereen nu z'n steentje bijdraagt, bouwen we een echte beweging om Nederland zo goed mogelijk door de crisis te helpen'.
Cramer hecht aan de kabinetsbrede groene aanpak die overeengekomen is. 'Iedere regel van dit akkoord ademt de geest van de duurzame economie. Het staat centraal in de plannen van alle collega's met wie ik nauw zal samenwerken. In goed Nederlands mag dit pakket met recht een New Green Deal heten.'
( bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39105 )


Herwijnen-Oost komt in aanmerking voor subsidie stimuleringsregeling woningbouw

Voor de realisatie van het woningbouwproject “Ontwikkeling Herwijnen-Oost” van de gebroeders Van Willigen heeft de gemeente Lingewaal onlangs een subsidie van
€ 99.000,00 toegekend gekregen om dit woonproject te realiseren. De subsidie wordt toegekend voor de bouw van elf woningen.

Medio juli heeft de gemeente een subsidie aanvraag ingediend bij SenterNovem voor stimulering van een aantal woningbouwprojecten binnen onze gemeente. Daar heeft nu één project subsidie voor gekregen. De toekenning van deze tijdelijke stimuleringsmaatregel valt binnen het pakket “crisismaatregelen” van minister Van der Laan, die 100 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld om de teruggang in de bouwproductie door de economische crisis en terugval van werkgelegenheid te beperken. Het betreft een eerste ronde en er zullen nog twee rondes volgen waar gemeenten aanvragen kunnen indienen. De gemeente Lingewaal is één van de eerste 155 gemeenten die subsidie heeft ontvangen.

Leiden ontvangt subsidie voor stimulering woningbouw
15 augustus 2009

LEIDEN - De gemeente Leiden heeft een subsidie van € 1,23 miljoen ontvangen voor de bouw van ongeveer180 woningen aan de Diamantlaan. Leiden ontvangt het geld van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (WWI). De subsidie is onderdeel van het pakket crisismaatregelen van de regering.

Gemeente krijgt subsidie om woningbouw te stimuleren
Verschillende gemeenten in de regio Groningen-Assen hebben van het ministerie van VROM gezamenlijk een kleine 3 miljoen euro gekregen om woningbouw te stimuleren.

De subsidie geldt voor in totaal 428 woningen en bedraagt per woning maximaal 10 duizend euro. In Groningen gaat het om woningen in de Stadswerf, Sterrenhof, De Velden, Blauwe Dorp, Grunobuurt, Semmelweis, Boerhoflocatie.


Subsidie voor groene daken

Alle regels en regelingen voor subsidie

Dubbel glas subsidie

Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven   


Nieuwe subsidie voor groene stroom

Subsidie op dubbel glas? Subsidie op dubbel glas komt terug.

Subsidie glasisolatie, isolatieglas subsidie.

Subsidie woningisolatie

Subsidie vloerisolatie.

Subsidie gevelisolatie.

Subsidie dakisolatie

Allerlei subsidies voor jou

 


Stichting Duurzaam Verder. Een duurzame samenleving, duurzame projecten